Vznik subjektu Svazek obcí pro Vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 671 63, dále jen svazek je datován do roku 1999. Obce Bantice, Lechovice a Práče se vzájemně dohodly na provozování stávající čističky odpadních vod  - ČOV a čerpací stanice – ČS  v Lechovicích a kanalizačního sběrače vedoucího od ČS až po RD typ OKÁL v obci Práče. Kanalizace navazující na kanalizační sběrač v jednotlivých obcích na jejich území jsou provozovány obcemi.

Po registraci svazku v roce 2000, sepsání zakladatelské smlouvy o vytvoření svazku, schválení stanov svazku a jednacího řádu Svazku došlo k činnosti svazku ve vztahu k předanému a provozovanému majetku.

Vrcholným statutárním orgánem svazku je dle stanov Valná hromada svazku, kterou tvoří z každé obce dva zástupci, zvolení na zasedání Zastupitelstva obce v každé obci. Valná hromada volí jednatele Svazku a finanční a kontrolní výbor, vždy na volební období shodné s volebním obdobím obcí. Svazek stanovuje cenu stočného.

Protože stávající ČOV a ČS jsou z minulosti zastaralé, mj. postavené na soukromých pozemcích, Svazek zajistil projekt výstavby nové ČOV. V současné době je vydáno stavební povolení na její výstavbu a je připravována vlastní výstavba s přispěním dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR.