Realizace projektu a závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno a schváleno MŽP-SFŽP ve stanovených termínech.

Dnem 1. 11. 2021 došlo k významné události Svazku v tom, že Svazek vyklidil dosavadní sídlo v prostorách Obecního úřadu v Lechovicích č. 32 a vybudoval si svoje nové sídlo v areálu ČOV Lechovice s č.p. 220.

Vznik subjektu Svazek obcí pro Vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 671 63, dále jen svazek je datován do roku 1999. Obce Bantice, Lechovice a Práče se vzájemně dohodly na provozování stávající čističky odpadních vod  - ČOV a čerpací stanice – ČS  v Lechovicích a kanalizačního sběrače vedoucího od ČS až po RD typ OKÁL v obci Práče. Kanalizace navazující na kanalizační sběrač v jednotlivých obcích na jejich území jsou provozovány obcemi.

Po registraci svazku v roce 2000, sepsání zakladatelské smlouvy o vytvoření svazku, schválení stanov svazku a jednacího řádu Svazku došlo k činnosti svazku ve vztahu k předanému a provozovanému majetku.

Vrcholným statutárním orgánem svazku je dle stanov Valná hromada svazku, kterou tvoří z každé obce dva zástupci, zvolení na zasedání Zastupitelstva obce v každé obci. Valná hromada volí jednatele Svazku a finanční a kontrolní výbor, vždy na volební období shodné s volebním obdobím obcí. Svazek stanovuje cenu stočného.

Protože objekty stávající ČOV a ČS jsou z minulosti zastaralé, technologicky již nevyhovující, m.j postavené na soukromých pozemcích, Svazek zajistil v letech 2015 – 2016 zpracování projektové dokumentace pro stavbu nové ČOV, ČS a části kanalizačního řadu – sběrače, včetně odstranění stávající ČOV a ČS a uvedení pozemků do původního stavu. Dokumentaci pro stavbu s názvem „ČOV Lechovice“ zpracovala společnost VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, Brno.

Svazek zajišťoval vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu. Toto bylo vydáno MěÚ Znojmo, odborem životního prostředí dne 19. 12. 2016. V roce 2017 byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí Praha o finanční dotaci na stavbu nové ČOV a ČS v rámci Operačního programu Životního prostředí za spolufinancování Evropské unie. Tato žádost byla v tomtéž roce schválena. Celkové způsobilé výdaje: 38 082 663. Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 28 561 997. Dotace EU: 24 277 697 (85%). Příspěvek příjemce dotace: 4 284 300 (15%), vše bez DPH. Zpracovatelem žádosti byla společnost DAD PROGRAMINVEST s r.o., Praha.

Ve výběrovém řízení provedeném v roce 2018 byl vybrán dodavatel-zhotovitel stavby „Sdružení SWIETELSKY stavební s r.o. DS MORAVA, Brno – IMOS, a.s. Brno“, které uspělo s nejlepší cenovou nabídkou. Po podpisu smlouvy o realizaci projektu – výstavby nové ČOV a ČS pro 1 950 EO včetně odstranění staré ČOV byla vlastní stavba zahájena 1. 6. 2018. Před zahájením zkušebního provozu byly pozemky pod starou ČOV a ČS uvedeny do původního stavu – orná půda a předány písemně jejich majiteli. Zkušební provoz stavby proběhl úspěšně v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Veškeré výsledky parametrů stanovených pro zkušební provoz byly po jeho ukončení a vyhodnocení předány na MŽV-SFŽP v souladu s podmínkami dotačního titulu. Kolaudační souhlas pro dílo „ČOV Lechovice“ vydal MěÚ OŽP Znojmo dne 1. 9. 2020. Od tohoto dne je stavba ČOV Lechovice v trvalém provozu a slouží pro čištění odpadních vod z obcí Bantice, Lechovice a Práče. Datum ukončení realizace projektu stanovené MŽP je k 28. 2. 2021. Závěrečné vyhodnocení akce k 30. 4. 2021.