Vznik subjektu Svazek obcí pro Vodovody a kanalizace, Lechovice 32, 671 63, dále jen svazek je datován do roku 1999. Obce Bantice, Lechovice a Práče se vzájemně dohodly na provozování stávající čističky odpadních vod  - ČOV a čerpací stanice – ČS  v Lechovicích a kanalizačního sběrače vedoucího od ČS až po RD typ OKÁL v obci Práče. Kanalizace navazující na kanalizační sběrač v jednotlivých obcích na jejich území jsou provozovány obcemi.

Po registraci svazku v roce 2000, sepsání zakladatelské smlouvy o vytvoření svazku, schválení stanov svazku a jednacího řádu Svazku došlo k činnosti svazku ve vztahu k předanému a provozovanému majetku.

Vrcholným statutárním orgánem svazku je dle stanov Valná hromada svazku, kterou tvoří z každé obce dva zástupci, zvolení na zasedání Zastupitelstva obce v každé obci. Valná hromada volí jednatele Svazku a finanční a kontrolní výbor, vždy na volební období shodné s volebním obdobím obcí. Svazek stanovuje cenu stočného.

Protože objekty stávající ČOV a ČS jsou z minulosti zastaralé, technologicky již nevyhovující, m.j postavené na soukromých pozemcích, Svazek zajistil v letech 2015 – 2016 zpracování projektové dokumentace pro stavbu nové ČOV, ČS a části kanalizačního řadu – sběrače, včetně odstranění stávající ČOV a ČS a uvedení pozemků do původního stavu. Dokumentaci pro stavbu s názvem „ČOV Lechovice“ zpracovala společnost VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, Brno.

Svazek zajišťoval vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu. Toto bylo vydáno MěÚ Znojmo, odborem životního prostředí dne 19. 12. 2016. V roce 2017 byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí Praha o finanční dotaci na stavbu nové ČOV a ČS v rámci Operačního programu Životního prostředí za spolufinancování Evropské unie. Tato žádost byla v tomtéž roce schválena. Celkové způsobilé výdaje: 38 082 663. Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 28 561 997. Dotace EU: 24 277 697 (85%). Příspěvek příjemce dotace: 4 284 300 (15%), vše bez DPH. Zpracovatelem žádosti byla společnost DAD PROGRAMINVEST s r.o., Praha.

Ve výběrovém řízení provedeném v roce 2018 byl vybrán dodavatel-zhotovitel stavby „Sdružení SWIETELSKY stavební s r.o. DS MORAVA, Brno – IMOS, a.s. Brno“, které uspělo s nejlepší cenovou nabídkou. Po podpisu smlouvy o realizaci projektu – výstavby nové ČOV a ČS pro 1 950 EO včetně odstranění staré ČOV byla vlastní stavba zahájena 1. 6. 2018. Před zahájením zkušebního provozu byly pozemky pod starou ČOV a ČS uvedeny do původního stavu – orná půda a předány písemně jejich majiteli. Zkušební provoz stavby proběhl úspěšně v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Veškeré výsledky parametrů stanovených pro zkušební provoz byly po jeho ukončení a vyhodnocení předány na MŽV-SFŽP v souladu s podmínkami dotačního titulu. Kolaudační souhlas pro dílo „ČOV Lechovice“ vydal MěÚ OŽP Znojmo dne 1. 9. 2020. Od tohoto dne je stavba ČOV Lechovice v trvalém provozu a slouží pro čištění odpadních vod z obcí Bantice, Lechovice a Práče. Datum ukončení realizace projektu stanovené MŽP je k 28. 2. 2021. Závěrečné vyhodnocení akce k 30. 4. 2021.

Realizace projektu a závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno a schváleno MŽP-SFŽP ve stanovených termínech.

Dnem 1. 11. 2021 došlo k významné události Svazku v tom, že Svazek vyklidil dosavadní sídlo v prostorách Obecního úřadu v Lechovicích č. 32 a vybudoval si svoje nové sídlo v areálu ČOV Lechovice s č.p. 220.

V roce 2022 bylo valnou hromadou Svazku rozhodnuto vybudovat na střechách ČOV fotovoltaickou elektrárnu – FVE ke zmírnění finančních výdajů na elektrickou energii a tím k příznivému ovlivnění ceny stočného ve Svazku. FVE byla vybudovaná za finančního přispění členských obcí Svazkus cílem požádat o dotaci na MŽP. Realizace FVE o výkonu 28,33 kWp byla provedena v roce 2022 firmou RENERGA s.r.o. Mičurinova 9, Znojmo. Dne 25. 11. 2022 byla FVE spuštěna do provozu a připojena na veřejnou síť. Svazek požádal o dotaci na výstavbu FVE na MŽP z jeho operačního programu. V roce 2023 FVE vyrobila 25 652kWh. Vyrobená el. energie je spotřebována přímo spotřebiči na ČOV, přetoky vyrobené el. energie jsou na základě smlouvy prodávány do sítě energetické společnosti. Náklady na vybudování FVE, včetně úkonů souvisejících s celým projektem FVE činily 779 145,- Kč.